Kuvaus

Tämä tagi poistuu käytöstä. Tagin käyttöä ei suositella.

Käytä tuotemerkkilistan tulostamiseen {Brands}-tagia.

Oletusarvoisesti tuotemerkit tulostetaan <ul>-listana, jossa jokaisesta tuotemerkistä tulostetaan tuotemerkin nimi tai logokuva (jos asetettu) sekä linkki tuotemerkkisivulle.

showlogo-attribuutilla voit helposti määrittää, tulostetaanko listalle tuotemerkin logokuva.

Jos käytät kuvakokoattribuutteja width, height tai imagesize, kuvaviittaus luodaan /files/tuotekuvat-kansion alla sijaitsevaan, annettua kokoa vastaavaan pienennökseen (esim. /files/tuotekuvat/500x200/kuva.jpg).

Jos annettua kokoa vastaavaa pienennönkansiota ei ole, se luodaan automaattisesti, ja kansioon sijoitetaan halutun kokoinen pienennös haettavasta kuvasta.

Syntaksi

{BrandsNavigation(
  category: int / string,
  showlogo: boolean,
  imagesize: string,
  width: int,
  height: int,
  helper: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Näkyvyyshelper-attribuutissa: tuotemerkki

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Attribuutit

category:

Suodattaa listalle vain tuotemerkit, joissa on valittujen tuoteryhmien tuotteita.

Sallitut arvot: tuoteryhmien ID-numerot putkimerkeillä erotettuina tai 'CURRENT', jolloin käytetään näkymässä asetettua tuoteryhmää.

Esim. category: '1|5|45' tai category: 'CURRENT'

Määrittää tulostetaanko listalle tuotemerkin logokuva.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo true.

imagesize:

Määrittää kuvan tulostuskoon.

Käytettävät arvot määräytyvät teeman asetusten ImageSizes-elementissä määriteltyjen arvojen perusteella.

Sallitut arvot: theme.xml-tiedoston ImageSizes-elementissä määriteltyjen kuvakokojen nimet

Esim. imagesize: 'Large'

width:

Määrittää kuvan leveyden pikseleinä.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

height:

Määrittää kuvan korkeuden pikseleinä.

Sallitut arvot: kokonaisluvut

helper:

Määrittää yksittäisen listaelementin sisällön ja tulostusmuodon.

Sallitut arvot: Interface- ja HTML-merkkaus, joilla määritellään tulostuksen merkkaus ja sisältö.

helper-attribuuttia on mahdollista käyttää kahdella tavalla:

 1. Voit kirjoittaa halutun merkkauksen suoraan attribuutin arvoksi tai
 2. Voit antaa attribuutin arvoksi viittauksen tiedostoon, joka sisältää halutun merkkauksen

  Anna viittaus suhteessa teeman juurihakemistoon.

Katso myös helper-attribuutin tarkemmat käyttöohjeet.

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'