Tulostaa listan verkkokaupan versioista, jotka ovat asiakkaan saavutettavissa.

Kuvaus

Tulostettavassa <ul>-listassa ei näytetä versioita, jotka ovat suljettuja kävijöiltä, tai kulloisenkin asiakkaan saavuttamattomissa (versiot, jotka ovat rajattuja vain tietyille asiakasryhmille).

Lue lisää kauppa- ja kieliversioista ylläpitäjän oppaassa.

Syntaksi

{LanguageNavigation(
  showcurrent: boolean,
  type: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Globaalin näkyvyyden tageja on mahdollista käyttää missä tahansa sivupohjassa ja minkä tahansa tagin sisällä.

Kielinavigaation laatiminen

{LanguageNavigation(
  before: '
    <ul class="NavigationList DropdownNavigation" id="LanguageNavigation">
      <li>
        <a>
          <span class="Icon LanguageIcon"></span>{CurrentLanguage}
        </a>',
  after: '
      </li>
    </ul>'
)}

MyCashflow'n oletusteemassa kielinavigaatio on toteutettu käyttämällä kahta Interface-tagia: {LanguageNavigation} ja {CurrentLanguage}.

{LanguageNavigation}-tagilla tulostetaan lista kaikista verkkokaupan kielistä. Jokaisesta kielestä tulostetaan oletusarvoisesti pelkkä nimi, eli {CurrentLanguage}-tagin oletustulostus. Ennen listaa lisätään myös valikolle li-elementtinä {CurrentLanguage}-tagin avulla otsikko, jossa näytetään tällä hetkellä käytössä olevan version nimi. Kaikki muut versiot tulostetaan tämän li-elementin sisään, jotta lista voidaan helposti muotoilla käteväksi pudotusvalikoksi.

Ohessa kuva valikon muotoilusta MyCashflow'n oletusteemassa:

Attribuutit

showcurrent:

Määrittää korostetaanko valittu versio listalla.

Korostaminen tehdään lisäämällä valitun version listaelementille luokkanimi 'Current'.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo true.

type:

Määrittää tulostetaanko versiosta nimi vai valittu kieli.

Sallitut arvot:

 • 'language': Tulostetaan versiolle valittu kieli merkkijonona.
 • 'name': Tulostetaan version nimi (oletusarvo).
after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim.:

 • before: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • after: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

Sallitut arvot: true / false. Oletusarvo false.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Sallitut arvot: HTML- ja Interface-merkkaus

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'